Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
Szukaj w tym dziale:

Tryb załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej PSP w Sierpcu zgodny jest z rozdziałem 7 – Dział I „ Załatwianie spraw” - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).
Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie realizowane są w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r., Nr 160 poz. 1074) , natomiast klasyfikacja i kwalifikacja spraw jest zgodna z „Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP"– wyciąg dla KP PSP w Sierpcu .
Załatwianie spraw odbywa się z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r.,  poz. 1257 z późn. zm.).
W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej w Sierpcu właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań. Zakres realizowanych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne zawiera dział BIP-u Regulamin organizacyjny (Rozdział V – Zakresy działania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej). W przypadku ustnego załatwienia sprawy referent sporządza notatkę o przedmiocie sprawy i sposobie jej załatwienia.
Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez:
- osobiste doręczenie w siedzibie komendy, sekretariat - pokój nr 1 ( 09-200 Sierpc,
ul. Przemysłowa 2),
- listowne na ww. podany adres,
- faksem na nr ( 024 ) 275 29 33,
- pocztą elektroniczną na adres sierpc@mazowsze.straz.pl

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:
- zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów – stanowisko
ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój nr 7,
- zgłoszenia organizacji imprez masowych - stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój
nr 7,
- zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży - stanowisko
ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój nr 7,
- prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek stron - stanowisko
ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój nr 7,
- wydawania opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów
oraz lokali - stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych, pokój nr 7,
- uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu – wydział
operacyjno-szkoleniowo, pokój nr 7,
- możliwości zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP i podjęcia nauki w szkołach
pożarniczych - stanowisko ds. kadrowo-organizacyjnych, pokój nr 6,
- uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu-stanowisko
ds. kadrowo-organizacyjnych, pokój nr 6.