Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
Szukaj w tym dziale:

Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy w Sierpcu przy pomocy Zastępcy Komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zastępca Komendanta Powiatowego, kierownicy komórek organizacyjnych realizują zadania określone przez Komendanta Powiatowego.
Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego jego zadania i kompetencje realizuje wyznaczony zastępca. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
Komórki organizacyjne wykonują zadania w zakresie ustalonym regulaminem organizacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
Corocznie opracowywany jest roczny plan pracy Komendy w oparciu o „Główne kierunki działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu”, które zatwierdza Starosta Sierpecki. Projekt planu pracy przygotowuje sekcja organizacyjno - kadrowa na podstawie propozycji wszystkich komórek organizacyjnych.
Analizę realizacji zadań poszczególne komórki organizacyjne sporządzają w formie sprawozdania po zakończeniu każdego półrocza. Po zakończeniu roku sporządzane jest sprawozdanie roczne. Realizacja planu pracy jest koordynowana na bieżąco, a jednocześnie prowadzona jest kontrola wewnętrzna realizacji zadań zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli.