Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
Szukaj w tym dziale:

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu prowadzone są następujące rejestry:
- skarg i wniosków,
- kontroli zewnętrznych (pod nazwą „Książka kontroli zewnętrznych" ),

Powyższe rejestry udostępniane są w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP dla interesantów lub zewnętrznych organów kontrolnych.
Ponadto ewidencjonowane są akty wewnętrzne Komendanta Powiatowego PSP oddzielnie dla decyzji i rozkazów w układzie rocznym. Rejestr aktów wewnętrznych prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej.
Oprócz powyższych prowadzone są następujące ewidencje:
- zdarzeń ( pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych). Ewidencję prowadzi
Powiatowe Stanowisko Kierowania.
- upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s kontrolno-rozpoznawczych.
- upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Ewidencję prowadzi
stanowisko d/s kontrolno - rozpoznawczych.
- pieczęci i stempli. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- wyjść w godzinach służbowych. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s
organizacyjno-kadrowych.
- zadań wykonywanych poza rozkładem czasu służby i pracy. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- wydanych legitymacji służbowych, książeczek zdrowia, książek świadczeń lekarskich.
Ewidencję prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych oraz zaświadczeń
potwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Ewidencję
prowadzi stanowisko d/s kwatermistrzowsko - technicznych.
- druków ścisłego zarachowania. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s finansowych.
- archiwalną. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.
- kart mundurowych. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s kwatermistrzowsko - technicznych.
- odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego. Ewidencję prowadzi stanowisko
d/s kwatermistrzowsko - technicznych.
- Środków trwałych i pozostałych środków trwałych (niskocennych). Ewidencję prowadzi
stanowisko d/s finansowych.
- Zapasów magazynowych. Ewidencję prowadzi stanowisko d/s finansowych.

Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu dysponuje archiwum, które przejmuje, przechowuje, opracowuje i udostępnia dokumentację archiwalną i niearchiwalną do czasu przekazania jej do jednostki nadrzędnej lub właściwego archiwum państwowego. W archiwum prowadzona jest ewidencja zasobu archiwalnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Zasady działania archiwum określone są Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.
Do zakresu działania archiwum akt należy:
- przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
- opracowanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
- udostępnianie akt upoważnionym osobom i komórkom organizacyjnym,
- udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie kserokopii dokumentów,
wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,
- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
- zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt.

Podstawową ewidencję archiwalną stanowią:
- spisy zdawczo-odbiorcze,
- rejestry (wykazy) spisów zdawczo-odbiorczych,
- karty udostępniania akt,
- ewidencja akt wybrakowanych - spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania akt.

Akta znajdujące się w archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu mogą być udostępnione do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i obywateli. Zgodę na udostępnianie akt osobom prawnym i fizycznym spoza resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, lub osoba przez niego upoważniona. Za prawidłowe funkcjonowanie archiwum odpowiedzialne jest stanowisko d/s organizacyjno-kadrowych.