Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
Szukaj w tym dziale:

Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach: 1430 – 1630.

 

Tryb załatwiania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej PSP w Sierpcu odbywa się zgodnie z postanowieniami działu VII Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5 poz. 46).

 

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

– ustnie do protokołu ( przez zgłoszenie osobiste sprawy w komórce organizacyjno-kadrowej  komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza „Protokół przyjęcia skargi /wniosku/” kierowanego do Komendanta Powiatowego PSP. W protokole zamieszcza się takie informacje jak: - data przyjęcia skargi, wniosku; imię, nazwisko i adres zgłaszającego; imię i nazwisko przyjmującego skargę, wniosek; zwięzły opis treści sprawy oraz podpisy przyjmującego i wnoszącego skargę lub wniosek.

– pisemnie.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.